Ονόματα Διδακτόρων

 I. Πανεπιστήμιο "Kuban" του Κρασνοντάρ, Ρωσία

1. Dr. KYPRIANOVA Anna, Καθηγήτρια στην Έδρα Θεωρίας και Πρακτικής διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας, στο «Μ. SHOLOKHOV» Κρατικό Ανθρωπιστικό Παν/μιο της Μόσχας , 2001, - «Ζωομορφισμοί στην Ρωσική, Αγγλική και Νέο Ελληνική γλώσσας» - «Зооморфизмы в русском, английском и новогреческом  языках».

2. Dr. CHAKALOVA  Elina, Λέκτορας στο Τμήμα Νεοελληνικής φιλολογίας του Παν/μιου «Kuban», Krasnodar - Russia, 2006,  - «Η Γλωσσική συγκρότηση της εθνικής εικόνας του κόσμου στο λογοτεχνικό κείμενο (στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα)» - «Языковая репрезентация национальной картины мира в художественном тексте» (на материале английского и русского языков).

3. Dr. BOYKO Anna, 2008, -  «Η έννοια της Μοίρας / Τύχης στον λόγο του παραμυθιού (βάσει των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών)» - «Концепт судьба Μοίρα/ Τύχη в сказочном дискурсе» (на материале новогреческих народных сказок».

4. Dr. GRUSHEVSKAYA Elena, Λέκτορας στο Τμήμα Νεοελληνικής φιλολογίας  του Παν/μιου «Kuban», Krasnodar - Russia, 2010,  - «Τα γλωσσικά μέσα για τη παρουσίαση και τη συστηματοποιημένη οργάνωση των «ειδήσεων» ως κατηγορίας παγκόσμιας πολιτικής από τα κείμενα του Τύπου (σύγκριση ελληνικών- ρωσικών)» -  «Языковые средства презентации системно-структурной организации события как глобальной категории политики газетного текста».

5. Dr. OIKONOMIDI (PAPADOPOULOU)   Ιryna,   Λέκτορας στην Έδρα  Ξένων Γλωσσών, στο παράρτημα του Παν/μιου «Kuban» στο Γκελεντζίκ,   2010, - «Οι φρασεολογικές μονάδες  με στοιχεία  εθνικών ιδιαιτεροτήτων,  στη ρωσική και τη ελληνική γλώσσα» -  «Фразеологические единицы с национально -специфическим компонентом значения в русском и новогреческом языках».

6. Dr. PIVOVAROVA (AFONKINA)  Vera, Λέκτορας στο Τμήμα Νεοελληνικής φιλολογίας  του Παν/μιου «Kuban», Krasnodar - Russia, 2012, «Η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική της ΗΠΑ (1945-1953» - «Греция во внешней политике США -1945-1953 гг».

7. Dr. ROTAY (DEMCHENKO) Evgenia,  Υπάλληλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Παν/μιου «Kuban», Krasnodar - Russia, 2012 ,- «Ο νεορεαλισμός  στη σύγχρονη ρωσική πεζογραφία: καλλιτεχνική κοσμοθεωρία των Ρ. Senchin , Ζ. Prilepin και  S. Shargunov»  - «Новый реализм" в современной русской прозе: художественное мировоззрение Р. Сенчина, З. Прилепина, С. Шаргунова».

8. Dr. ABELYAN Marina, 2012, - «Λειτουργία μυθολογικών μοτίβων στα έργα του David Herbert Lawrence» - « Функционирование мифологических мотивов в творчестве Девида Гертерта Лоуренса»). 

9. Dr. SAVIDI Sofia,  Λέκτορας στην Οικονομική Σχολή, Παν/μιου «Kuban», Krasnodar - Russia, 2007, - «Οικονομικοί μηχανισμοί ανάπτυξης της Ρωσικής αγοράς φυσικού αερίου σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας» - «Экономические механизмы развития российского рынка газа в условиях глобализации мировой экономики».

 

 II. Πανεπιστήμιο "M. Lomonosov"  της Μόσχας, Ρωσία

10. Dr. NOVAKHADKO Anna, Λέκτορας στο  Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του "Albert-Ludwigs" - Universität Freiburg, 2003, - «Η  Ιστορία της λιβελογραφίας μεταξύ Σαλλούστιου και Κικέρωνα» - «История текста инвектив Саллюстия против Цицерона и Цицерона против Саллюстия».

               -2012, - « Παλαιά αττική κωμωδία και η διαμόρφωση της γλώσσας της ρητορικής και της λογοτεχνικής κριτικής» - («Древне- аттическая комедия и становление языка риторики и литературной критики»). 

11. Dr. MOSTOVAYA Vera, Καθηγήτρια στην Έδρα Κλασσικής Φιλολογίας του Ρωσικού Ανθρωπιστικού Πανεπιστημίου, Moscow - Russia,  2008, «Η Λειτουργία των γνωμικών στο έπος του Ομήρου» - «Функция сентенций в гомеровском эпосе».

12. Dr. OSSIPOVA Olga, Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Θρησκείας  και Θρησκευμάτων, Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου "M. Lomonosov", Moscow - Russia, 2003, - «Αρχές απεικόνισης των χαρακτήρων στην «Ιστορία» του Θουκυδίδη» - «Принципы изображения персонажей в «Истории» Фукидида».

13.  Dr. GIALAMA (MIKHAILOVA) Anna,  - «Λειτουργίες της "μοίρα" στην δομή των τραγωδιών του Σοφοκλή» - «Функции «судьбы» в структуре трагедий Софокла».

14. Dr. TRESORUKOVA Irina,  Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής  του Παν/μίου "M. Lomonosov", Moscow - Russia, 2007, - «Οι λογοτεχνικές και δραματικές ιδιαιτερότητες των κειμένων του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου σκιών» -  «Литературно – драматические особенности текстов современного греческого театра теней».

 15. Dr. KLIMOVA (PONOMARCHENKO) Ksenia, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Παν/μίου "M. Lomonosov", Moscow - Russia, - «Το Νεοελληνικό μυθολογικό λεξιλόγιο σε σύγκριση με το Βαλκανικό και Σλάβικο» -  «Новогреческая мифологическая лексика в сопоставлении с балкано-славянской». 

 16.Dr. POTAPOV Vladimir, Επίκουρος Καθηγητής στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, Moscow - Russia, - «Οι πολιτισμικές εικόνες στο έργο του Ν. Λεσκώφ και του Α. Παπαδιαμάντη»  -  «Культуролонические картины в творчестве А. Пападиамантиса и Н. Лескова».

17. Dr. SIDNEVA Svetlana, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Έδρα Ξενών Γλωσσών της Σχολής της Μετάφρασης του Παν/μίου "M. Lomonosov", Moscow - Russia, - «Ο φυτικός κώδικας στην σύγχρονη ελληνική λαογραφία»  -  «Растительный код в новогреческом фольклоре».

18. Dr. CHOKHA Oksana, – Ερευνήτρια στην Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, Moscow - Russia, - «Το νεοελληνικό λεξιλόγιο της λαϊκής αστρονομίας  σε σύγκριση με το Βαλκανικό και το Σλαβικό: το φεγγάρι και ο σεληνιακός χρόνος (εθνογλωσσική άποψη)» - «Новогреческая лексика народной астрономии в сопоставлении с балканославянской: луна и лунное время (этнолингвистический аспект)».

19. Dr. EVDOKIMOVA Aleksandra,   Ερευνήτρια στην Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, Moscow - Russia, - «Γλωσσικές ιδιαιτερότητες  ελληνικών γκράφιτι της Σοφίας του Κιέβου» - «Языковые особенности греческих граффити Софии Киевской» 

20. Dr. TUNIN Anton, Ερευνητής στην Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, Moscow - Russia, - «Τα αινίγματα στη Νεοελληνική γλώσσα σε σύγκριση με τα Βαλκανικά και τα Σλαβικά: η σημασιολογία και η δομή» -  «Новогреческие загадки в сопосталвении с балканославянскими: семантика и структура».

21. Dr. KASIANOVA Maria, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Σχολή Ιστορίας του Παν/μίου "M. Lomonosov", Moscow –Russia, 2008,  - «Τα "Τυφώνια" στο ποίημα "Διονυσιακά" του Νόννου Πανοπολίτη: η ποιητική  ταυτότητα, οι πηγές και τα παραδείγματα» - «"Тифония" в поэме Нонна Панополитанского "Деяния Диониса": её поэтическое своеобразие, источники и образцы».

22. Dr. MIKHAILOVA Tatiana, Moscow –Russia, 2011, «Η συγκριτική ανάλυση του "Ιωσήφ και Ασενέθ" και του "Βιβλίου της Ιουδίθ": το πρόβλημα της λογοτεχνικής εξάρτησης και ιδεολογικής αμφισβήτησης» - «Сравнительно - сопоставительный анализ "Иосифа и Асенеф" и "Книги Иудифи": проблема литературной зависимости и идейной полемики».

23. Dr. KVITKA Anastasia,  Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Φυσικής της Μόσχας (MIFI),  Moscow –Russia, 2012,  «Η Ποιητική των ελληνιστικών επιγραμμάτων» - «Поэтика эллинистических эпиграмм».

24. Dr. ZHARKAYA Vera,

25. Dr. SARTORI Elena, Ανταποκρίτρια της  ελληνικής εφημερίδας « Η Ρωσία τώρα», - Θεσσαλονίκη, 2010,Το περιοδικό Το 3ο Μάτι (1935-1937)”

26. Dr. VOLGINA Alevtina, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικών στη Ιερατική Σχολή της Μονής Sretensky της Μόσχας, Moscow –Russia, 2012, «Οδεύοντας προς την αγιότητα, Η πνευματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο έργο σύγχρονων γερόντων» .-

27. Dr. VEKSINA Marina,

28. Dr. OBORNEVA Zinaida, Ινστιτούτο Παγκόσμιας Ιστορίας Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας - 2019, «Οι μεταφραστές από την Ελληνική γλώσσα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στο πρώτο ήμισυ του 17 αιώνα»,

 

ΙΙΙ.  Πανεπιστήμιο «Taras Shevchenko» του Κιέβου, Ουκρανία

29. Dr. PEREPLIOTCHIKOVA Svetlana,   Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Ξένων Γλωσσών του Πν/μίου "T. Shevchenko", Kiev –Ukraine, 2004, - «Η απόδοση του ιδιαίτερου συγγραφικού χαρακτήρα του Νίκου Καζαντζάκη στις ουκρανικές μεταφράσεις» - «Воспроизведение идиостиля Никоса Казандзакиса в украинских переводах».

30. Dr. SAVENKO Andrey , Καθηγητής, Πρόεδρος, στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Ξένων Γλωσσών, του Πν/μίου "T. Shevchenko", Kiev –Ukraine, 2006, - «Η Νεοελληνική φρασεολογία και η απόδοσή της στις ουκρανικές μεταφράσεις των μυθιστορημάτων του Ν. Καζαντζάκη και Σ. Μυριβήλη» - «Новогреческая фразеология и ее отображение в украинских переводах романов Н. Казандзакиса и С. Миривилиса».

31. Dr. STOLIAROVA Anna, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Ξένων Γλωσσών, του Πν/μίου "T.Shevchenko", Kiev –Ukraine, 2007, - «Επικοινωνιακές και πραγματολογικές ιδιαιτερότητες των νεοελληνικών νομοθετικών κειμένων (βάσει του εν ισχύς  Ποινικού Κώδικα , και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ελλάδας)» - «Коммуникативно-прагматические измерения новогреческих законодательных документом (на материале криминального, криминально-процессуального кодексов Греции и других юридических документов)».

32.  Dr. PAVLOVSKA Zoya, 2008,  - «Η Σύνταξη της αιτιατικής πτώσης στη Νέα Ελληνική Γλώσσα» - «Синтаксис Винительного падежа в Новогреческом языке».                

33. Dr. MOISIENKO Olesya, Kiev –Ukraine, 2008,  - «Δομικές, σημασιολογικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των σχολίων στο λογοτεχνικό κείμενο (βάσει των έργων της Α. Ζέη)» - «Структурно-семантические и функциональные особенности ремарки в художественном тексте (на материале произведений Алки Зеи)».

  

ΙV.  Πανεπιστήμιο «Ivan Franko» του Λβιβ, Ουκρανία

34. Dr. TYMEYCHUK Nadiya, Lviv –Ukraine, 2007, - «Επίθετα που σημαίνουν γεύση στα έργα του Πλαύτου, Οράτιου και Πετρώνιου (λεξικολογικό - σημασιολογική ανάλυση)»- Прилагательные обозначающие вкус в произведениях Плавтия, Горация и Петрония (лексико-семантический анализ).

35. Dr. HUYVANYUK (MAKAR)  Inesa, Lviv –Ukraine, 2010, - «Λεξιλογικό ιδιοσύστημα του μυθιστορήματος του Λόγγου «Δάφνις και Χλόη» - «Лексическая субсистема романа Лонга «Дафнис и Хлоя».

36.  Dr. IVANETS (MUDRYK) Olena, Lviv –Ukraine, 2012, - «Λεξιλόγιο των χρωμάτων στα έργα του Οράτιο» - «Лексика цветов в произведениях Горация».

37. Dr. ZUBCHENKO Svyatoslav, Lviv –Ukraine, 2012, - «Γλωσσικές - συντακτικές δομές ως μέσο συλλογισμού στην αφήγηση του Ηροδότου» - «Языково-синтаксическая основа, как средство мысли в повествовании Геродота».

 

V. Πανεπιστήμιο «MGIMO» Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, Ρωσία

38. Dr. STOLIAREVSKAYA Ekaterina, Moscow - Russia , 2009, - «Η ανταγωνιστικότητα των κυρίαρχων εταιριών στην παγκόσμια αγορά των αεροπορικών υπηρεσιών» - «Конкурентоспособность, ведущих компаний на мировом рынке авиа услуг».

39. Dr. TOROPOVA Anna, Λέκτορας, στο Ελληνικό Τμήμα, του Παν/μιου "MGIMO", Moscow – Russia,  2013, - «Οι κοινωνιολογικές και οι πολιτιστικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης τουρισμού σε μικρές πόλεις της Ρωσίας. (Ελληνικό παράδειγμα)» - «Социо-культурные предпосылки развития туризма в маленьких городах России. (На примере Греции)».

40. Dr. KOMAROVSKAYA Natalia, Λέκτορας, στο Ελληνικό Τμήμα, του Παν/μιου "MGIMO", Moscow - Russia , 2012, - «Τα προβλήματα της αποτυχίας του κράτους στο πλαίσιο της θεωρίας της δημόσιας επιλογής» - «Проблемы фиаско государства в  контексте теории общественного выбора».

 

VI. Εθνικό Πανεπιστήμιο "I. Mechnikov" της Οδησσού, Ουκρανία

41. Dr. OGORODNIK (ROULIOVA) Elena,  Λέκτορας στην Έδρα Θεωρίας και Πρακτικής της Μετάφρασης,  του Παν/μίου «I. Mechnikov»,  Odessa –Ukraine, 2002, - «Ονομαστική άποψη της ομιλίας των παιδιών (με βάση την γαλλική, ελληνική, αγγλική και ουκρανική γλώσσα)" - «Номинативный аспект детской речи (на материале французского, греческого, английского и украинского языков»). 

 

VII. Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, Ουκρανία

42. Dr. BESSONOVA Olga, Καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας στο Εθνικό Παν/μιο του Ντόνέτσκ, Donetsk - Ukraine, 2003, - «Θησαυρός αξιολόγησης της Αγγλικής γλώσσας: γνωστική και φυλετική πτυχές» - «Оценочный тезаурус английского языка: когнитивный и гендерный аспекты».

43. Dr. VOLOSHIN Yury, Αντιπρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Καθηγητής Νομικής, Mariupol –Ukraine, 2010, - «Συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακρατικής ολοκλήρωσης: προβλήματα θεωρίας και πρακτικής» - «Конституционно-правовое обеспечение европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики»

44. Dr. CHELPAN (MALTSEVA) Victoria,  Πρόεδρος του Τομέα Ελληνικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικής,

45. Dr. VOLOSHINA (KONONOVA) Olga,  Καθηγήτρια Αγγλικών και Ν. Ελληνικών στον Τομέα Αγγλικής , Μετάφρασης και Διερμηνείας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης,  Mariupol –Ukraine, 2013, - «Τα συστατικά του λήμματος  «αλήθεια» στις ουκρανόφωνες, αγγλόφωνες και ελληνόφωνες εικόνες του κόσμου» - «Компоненты «правда», «истина» в украиноязычной, англоязычной и грекоязычной картинах мира».

46. Dr. POTIPAK Yulia, Πρόεδρος του Τομέα Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικής, Mariupol - Ukraine, Mariupol –Ukraine , 2011, - «Το έργο του Γιεβγέν Μαντιτσέβσκι: ειδικά λογοτεχνικά χαρακτηριστικά  και κυρίαρχα υφολογικά στοιχεία» - «Творчество Евгения Мандышевского: жанровая природа и стилевые доминанты».

47. Dr. MELNICHUK Iryna, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, Mariupol –Ukraine , 2005, «Λογοτεχνικές και αισθητικές τοποθετήσεις και η δημιουργική κληρονομιά του Ιβάν Γιεροφέεφ» - «Литературно-эстетические позиции и творческое наследие Ивана Ерофеева»

48. Dr. BORISOVA (PROTSENKO) Elena, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικών στον Τομέα Παιδαγωγικής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Mariupol –Ukraine , 2009, - «Το σύστημα της μεταπτυχιακής παιδαγωγικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα» - «Систем последипломного педагогического образования в Греции».

49. Dr. DUBENYUK Yaroslava, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικών στον Τομέα Παιδαγωγικής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Mariupol –Ukraine , 2007, - «Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών» - «Развитие мирового рынка туристических услуг».

50. Dr. CHELBARAKH Valentina, Καθηγήτρια Ν. Ελληνικής στον Τομέα Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Mariupol –Ukraine, 2009, - «Το έργο του Σιλβέστρ Γιαριτσέβσκι στην ουκρανική λογοτεχνική ανάπτυξη στα τέλη του 19ου αι. – αρχές του 20ου αι.». - «Творчество Сильвестра Яричевского в украинском литературном процессе  конца IX-  начала XX столетий».

51. Dr. TROFIMENKO Nikolay, Αντιπρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, Καθηγητής , Mariupol –Ukraine, 2010, - «Το κίνημα της αντι- παγκοσμιοποίησης και η Ουκρανία: πολιτειολογίκη ανάλυση». -  «Движение антиглобалистов и Украина: политический анализ»

 

VIII. Κρατικό Πανεπιστήμιο "I. Javakhishvili" της Τιφλίδας, Γεωργία

52. Dr. ERKOMAISHVILI Marika,   Tbilisi – Georgia, 2003,  - «Ο μύθος της Κίρκης και οι εκδοχές του στην Αρχαία λογοτεχνία» - «Миф о Кирке и его интерпритация в античной литературе».

53. Dr. CHIKOVANI Ani, Καθηγήτρια Ν.Ελληνικής στο Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του «Ιβάνε Τζαβαχισβίλι» Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας , Tbilisi - Georgia, 2004, - «Η ερμηνεία και η λειτουργία της τελετουργίας στα λογοτεχνικά έργα του Στρατή Μυριβήλη» - «Интерпретация и функционирование  ритуала в  художественных  произведениях  Стратиса Миривилиса».

54. Dr. GAPRINDASHVILI Tea, Tbilisi - Georgia, 2005, - «Υπαρξισμός  στη σύγχρονη Ελληνική λογοτεχνία (Α. Φραγκιάς, Δ. Χατζής, Σ. Πλασκοβίτης)» - «Экзистенциальные тенденции в современной греческой литературе (А. Франкиас, , Д. Хатзис, С. Пласковитис».

55. Dr. LORTKIPANIDZE Ekaterine,  Tbilisi - Georgia, 2010, «Οι  τρόποι σύστασης της οργάνωσης και η δομή των συγκρούσεων στην ελληνική πεζογραφία. Συγγραφής του 1880 (Γ. Βιζυηνός,  Αλ. Παπαδιαμάντης» - «Принципы композиционной  организации и структура конфликта в греческой художественной  прозе 1880-х годов (Г. Визиинос, Ал. Пападиамантис.

56. Dr. GAMREKELI Tea, Greek Language Expert - National Foreign Language Center, University of Maryland (USA), Tbilisi - Georgia, 2004, «Συστατικέςιδιότητες των ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη».

57. Dr. METREVELI Medea, Λέκτορας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του «Ιβάνε Τζαβαχισβίλι» Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, Tbilisi - Georgia, 2007, « Η Γυναίκα στα έργα του Μ. Καραγάτση».

58. Dr. EGETASHVILI Nestan, Tbilisi - Georgia, 2007, «Τα μυθοποιητικά μοντέλα και τα σύμβολα στο έργο «Διονυσιακά» του Νόννου Πανωπολίτη».

59. Dr. VACHEISHVILI Zurab, Tbilisi - Georgia, 2006, «Βυζαντινές επιδράσεις στο έργο του Ν. Καζαντζάκη».

 

60 .Dr. BERIDZE Teona, Tbilisi -Georgia, 2018, «Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση στην παιδική ηλικία».

 

IX. Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ερεβάν, Αρμενία

61. Dr. KARYMIAN Liza, Yerevan - Armenia, 2009, -  "Οι εκκλησιαστικές σχέσεις της Αρμενίας και του Βύζάντιου στον 5 και 6 αιώνες" - "Армяно-византийские церковные отношения в 5-6 веках".

62. Dr. VARDANYAN Satenik, Yerevan – Armenia, 2012, - «Η μορφή του Ιησού  στην εικαστική τέχνη του ΧΧ αιώνα» - «Образ Иисуса Христа в изобразительном искусстве ХХ века».

 

X. Κρατικό Γλωσσολογικό Πανεπιστήμιο του Πιατιγκόρσκ, Ρωσία

63. Dr. LUKOVA Natalia, Καθηγήτρια Αγγλικών στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του Πιατιγκόρσκ, Pyatigorsk - Russia, 2003, - «Η Προσωδία ερωτηματικών προτάσεων μερικής άγνοιας της ρωσικής γλώσσας στις συνθήκες ελληνικής παρεμβολής» - «Просодия русского специального вопроса в условиях греческой интерференции (экспериментально – фонетическое исследование)».  

64. Dr. PARASKEVOV Igor, Καθηγητής Δικαίου στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του Πιατιγκόρσκ, Pyatigorsk - Russia, 2000 - «Η ουσία των μικρών επιχειρήσεων και οι προοπτικές της ανάπτυξής τους στη Ρωσική Ομοσπονδία» - «Сущность малого предпринимательства и перспективы его развития в Российской Федерации».

65. Dr. ZIMOVA Maria, Καθηγήτρια Ελληνικών Γλωσσολογικού Πανεπιστημίου του Πιατιγκόρσκ, Pyatigorsk - Russia, 2005, «Ονοματοποιητικές τάσεις των αρχικών συμφώνων στα Γερμανικά και Νεοελληνικά» - «Звукоизобразительные тенденции начальных согласных в немецком и новогреческом языках». 

 

XI. Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία

66 Dr. BORISOVA Anna, Καθηγήτρια Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, St. Petersburg –Russia,   2005, -«Αντωνυμική ανάκληση του αντικειμένου: συντακτικές και πραγματικές πτυχές (σε ύλη της Ν. Ελληνικής γλώσσα» -«Местоименной повтор дополнения: синтаксический и прагматический аспекты ( на материале Новогреческого языка» .

67. Dr. TUMANSKAYA Dorianna, St. Petersburg –Russia,   2006, - «Ο λεξιλογικός δανεισμός, ως μέθοδος επέκτασης εννοιολογικού συστήματος της γλώσσας (τούρκικές λέξεις στα Νέα Ελληνικά)» - «Лексические заимствования как способ расширения концептуальной системы языка (турцизмы в новогреческом)».

 

XII.  Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, της Μεγίστης Λαύρας "Αγίου Σέργιου", Ρωσία

68. Dr. BARITSKY Dmitry, Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών στην Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας, Moscow - Russia, 2011, «Ερμηνευτική ανάλυση πολιτιστικής κληρονομιάς του Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου» - «Герминевтический анализ экзегетического наследия преподобного Симеона Нового Богослова».

69. Dr. KNUTOV Aleksey, Moscow - Russia, 2012, «Νομική ανάλυση της διάρθρωσης του νομοκανόνα των XIV τίτλων, στο πλαίσιο συστηματοποίησης του Εκκλησιαστική δικαίου του Βυζαντίου» - «Юридический анализ структуры номоканона XIV титулов в контексте систиматизации церковного права Византии»

70. Dr. CHESNOKOV Zinovy,

71. Dr. ZAITSEV Aleksey,

72. Dr. VISHNYAK  Mikhail, Καθηγητής, Εκτελεστικός Βοηθός Προϊσταμένου   στο Γυμνασίου Αγ. Σεργίου, Moscow - Russia,, 2019, «Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265–1310) στα συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου Α', Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (1289–1293, 1303–1309)».

ΧΙΙΙ. Ταυρικό Εθνικό Πανεπιστήμιο " I. Vernadsky" της Στμφερούπολης, Κρυμαία, Ρωσία 

73. Dr. BANAKH Lilia, Καθηγήτρια Ελληνικών στην Έδρα Ελληνικής Φιλολογίας του Ταυρικού Πανεπιστήμιου "I.Vernadsky" της Συμφερούπολης, Κίεβο -2011, - " Το ψυχολογικό δράμα ως βασική αρχή της πλοκής των μυθιστορημάτων της Μαρό Δόυκα" - "Психодрама как сюжетообразующий композиционный принцип в романах Маро Дука" .