Έδρα Ελληνικών Σπουδών. Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Ελληνικού Πολιτισμού “Ανδρέας Μπελέτσκι”

Οριζόντιο μενού

Γενικά
Ιστορικό: 

Από το 1958, ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα/ Η ίδρυση της Έδρας Ελληνικών Σπουδών — 1999

Ελληνικές Σπουδές: 
Γλωσσικές
'Ετος ίδρυσης: 
1999
Διεύθυνση: 
Apt. 49–50, Taras Shevchenko av.14, Kiev, 01033, UKRAINE
Τηλέφωνο: 
+390442393348
Φαξ: 
+380442393348
Επικεφαλής: 
Dr. Andrey Savenko, υφηγητής
Διαπανεπιστημιακές Σχέσεις: 
Υπάρχει επίσημη συμφωνία συνεργασίας με το Α.Π.Θ.. Συνεργάζεται και με το Καποδιστριακό πανεπιστήμιο των Αθηνών.
Ανάγκες και προτάσεις: 
  • επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά των Συνεδρίων, Επετηρίδες
  • λεξικά όλων των ειδών
  • σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία
  • εκπαιδευτικά εγχειρίδια, οπτικοακουστικό υλικό, τα πολυμέσα
  • ενημέρωση για τα επιστημονικά/ εκπαιδευτικά/ πολιτιστικά γεγονότα
  • συμμετοχή των φοιτητών της Έδρας στα προγράμματα εκμάθησης των ελληνικών και επιστημονικής κατάρτισης
  • συνεργασία στην εκπόνηση των επιστημονικών φιλολογικών και παιδαγωγικών έργων