Ιστορία

Ι - Γενικά
 
1. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών, 31 τ.,                                
2. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Οι θησαυροί του Αγίου Όρους,
Εκδοτική Αθηνών                                                                                                
3. Μ. Ανδρόνικου, ΒΕΡΓΙΝΑ, Εκδοτική Αθηνών,                                      
4. Α. Θ. Κομίνης, Οι θησαυροί της μονής Πάτμου, Εκδοτική Αθηνών,    
5. Κ. Μανάφης, ΣΙΝΑ Οι θησαυροί της μονής, Εκδοτική Αθηνών,                       
6. Ελλάδα: Ιστορία και πολιτισμός, τομ. 1-10, Θεσ/νίκη, εκδ.Παιδεία, 1981
7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. 1-16, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών
8. Ιστορία της Ελλάδος του 20 ου αιώνα, Ι τόμος, Ι-ΙΙ μέρος, Βιβλιόραμα,          
9. Ιστορία του Απόδήμου Ελληνισμού, Άτλας της Ελληνικής Διασποράς, ΙΙ τόμοι
Εκδ. Αλέξανδρος                                                                                                
10. Μακεδονία 4000 χρόνια/ Ελληνική ιστορία & Πολιτισμός, Εκδ. Αθηνών,       
 
 
ΙΙ – Νεοελληνική Ιστορία
 
11. Σ. Αναγνωστόπουλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. –1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, Αθήνα 1997, Ελληνικά γράμματα
12. Α. Ανδρέου, Πηγές της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
13. Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), Θεσ/νίκη, Βάνιας    
14. Α. Βακαλόπουλος, Καίρια θέματα της Ιστορίας μας, Θεσ/νίκη, Βάνιας                   
15. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας(1354-1833), Θεσ/νίκη, Βάνιας          
16. Α. Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως (1813-1825), Τομ. Α΄- Β΄, Θεσ/νίκη, Βάνιας                                    
17. Α. Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής
Επαναστάσεως (1825-1829), Τομ. Β΄- Γ¨, Θεσ/νίκη, Βάνιας                                    
18. Α. Βακαλόπουλος, Τα Ελληνικά στρατεύματα του ΄21,  Θεσ/νίκη, Βάνιας,
19. Α. Βακαλόπουλος, Θεσσαλονικιά και άλλα μακεδονικά μελετήματα,
Θεσ/νίκη, Βάνιας                                                                                                             
20. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα –
Η πορεία του γένους, Θεσ/νίκη, Βάνιας,                                                                     
21. Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη, Βάνιας,                                                             
22. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τομ. 1(β΄ εκδ.) -
Θεσ/νίκη, 1974 κ.ε.                                                                                             
23. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσ/νίκη,
24. Α. Βακαλόπουλος, Παγκαρπία μακεδονικής γής. Μελέτες Αποστόλου
Ε. Βακαλοπούλου, Θεσ/νίκη, Ετ. Μακεδ. Σπουδών, 1980.   Ετ. Μακεδ. Σπουδών, 1969 (α’ έκδ., υπάρχει και νεότερη αγγλική έκδοση).    
25. Θ. Βερέμης κ. α., Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα,
Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1996                                        
26. Σπ. Βρυώνης, ,Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας  και
η διαδικασία του εξισλαμισμού, Αθήνα, Μορ. Ίδρ. Εθν. Τρ., Αθήνα, 1997.           
27. Σπ. Βρυώνης,  Το τουρκικό κράτος και η Ιστορία. Η Κλειώ συναντά τον Γκρίζο
Λύκο,Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1993.                                                                             
28. Σπ. Βρυώνης, Η καθ’ ημάς Ανατολή, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 1995.                                 
29. Β. Δεληγιάννη & Σ. Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός. Φύλο και σχολική πράξη, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
30. Κ. Δημαράς, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Αθήνα, Ερμής, 1977                               
31. Κ. Δημαράς, Ελληνικός Ρομαντισμός, εκδ. Ερμής                                                     
32. Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Επιμ. Ιωάννης Γιαννιάς, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1997.   
33. Ι. Ιατρίδης, (επιμ.), Η Ελλάδα, 1936-44, Αθήνα, Θεμέλιο, 1989.
34. Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδΜορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης                                                                 
35. Ι. Κολιοπουλος, Λεηλασία φρονημάτων, Ι-ΙΙ τόμοι,
36. Β. Κόντης, Η αγγλοαμερικανική πολιτική και ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949, Θεσ/νίκη, Παρατηρητής, 1986.                                                        
37. Π. Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, εκδ. Θεμέλιο.
38. Ν. Κρανιδιώτης, Η Κύπρος στην Ευρώπη
39. Σπ. Λουκάτος, Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την
ελληνικήν επανάστασην (123-1826), Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1970, σσ. 183.;
40. Χ. Μπαρτικιάν, Ελληνισμός και Αρμενία, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν,1991,
41. Β. Πρόντζας, Οικονομία και γεωκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912),Τόμοι 2, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1997.                                     
42. Κ. Σβολόπουλος, Κωνσταντινούπολη(1856-1908)Η ακμή του Ελληνισμού,
43. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. Μετάφ. Α.Ασδραχά.
Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου Ι. Ασδραχά, Θεμέλιο 1976                                   
44. Ν. Σβορώνος, .Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, Αθήνα, 1982
45. Ν. Σβορώνος - Fleischer, H. (επιμ.),Η Ελλάδα, 1936-44, Αθήνα 1989                    
46. Ε. Σκοπετέα , Το πρότυπο Βασίλειο                                                                            
47. Κ. Σινόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333μ.Χ.-1700: δημόσιος και ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισμός, Εκκλησία και οικονομική ζωή, από τα περιηγητικά χρονικά / Κυρ.Σιμόπουλου, Αθήνα:[χ.ο],1990,                       
48. Κ. Σιμόπουλος, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ΄21: απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία, εθελοντών διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ α, Αθήνα:[χ.ε], 1979     
49. Λ. Τρίχα, Διπλωματία και πολιτική: Χαρίλαος Τρικούπης - Ιωάννης Γεννάδιος,
Αλληλογραφία (1863-1894), Αθήνα , Ε.Λ.Ι.Α., 1991.                                                
50. Τ. Χαρλαύτη, Ιστορία της Ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος – 20ος αιώνας, Νεφέλη,
Αθήνα 2001                                                                                                                     
51. Ι. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς, Θεσ/νίκη, εκδ. Βάνιας, 1993, σσ.231.                                                                 
52. Ι. Χασιώτης - Ι. Σ.Κολιόπουλος, (επιμ.), Νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, τόμ. 1-2, Θεσ/νίκη, Παρατηρητής-Παπαζήσης, 1992, σσ. 527+454 (να ζητηθεί δωρεάν από τον εκδότη Πέτρο Παπασαραντόπουλο, εκδόσεις Παρατηρητής, #Σταύρου, Θεσ/νίκη.                    
53. Ι. Χασιώτης, Αναζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία. Οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας, Θες/νίκη, Παρατηρητής,
54. Ι. Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001                                                                                 
55. Κ. Χατζόπουλος, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας,
Θεσ/νίκη, Βάνιας                                                                                                  
56. Π. Χιδίρογλού, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τουρκικής διπλωματικής συμπεριφοράς έναντι της Ελλάδος, Θες/νίκη, Βάνιας,                               
57. A. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relation 1918-1974, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1983                                   
58. G. Augustinos,  The Greek in Asia Minor. Confession, Community, and Ethnicity
in the Nineteenth Century, Kent, Ohio, 1992                                                  ;
59. Ed. H. Bierstadt, Η Μεγάλη Προδοσία (Ο πόλος του ιμπεριαλισμού στη Μικρασιατική καταστροφή και στη Συνθήκη της Λοζάννης),Μεταφρ. Ι. Γ. Κασσεσιάν, Αθήνα, χ.χ.(1982);
60. D. Dakin,  Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, Μορ. Ίδρ. Εθν. Τρ., 1989      
61. R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, εκδ. Ιστορητής 1995                             
62.G. Fuller - I. Lesser (και Paul B. Henze, J. F. Brown), Turkey’s New Geopolitics
from the Balkans to Western China, Westview Press (Boulder, Colorado), 1993.
63. M. Housepian, Η Σμύρνη στις φλόγες, μετάφρ. Θ. Καρζή, Αθήνα 1972
(και νεότ. Έκδ. με επιμ. Γ. Καψή).                                                                                
64. E. Kofos, Greece and the Eastern Crisis, 1875-1878, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1975.      
65. B. Kondis, Greece and Albania, 1908-1914, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1976.                      
66. J. Landau,  Παντουρκισμός. Το δόγμα του τουρκικού επεκτατισμού, ελλήν.
Μετάφραση Ε. Νατσίου, Αθήνα, Θετίλη, 1985.                                              
67. H. Morgenthau,  Η αποστολή μου στην Αθήνα. 1922: Το έπος της εγκατάστασης,  Μετάφραση, Σήφη Κασεσιάν, Αθήνα, Τροχαλία, 1994                   .
68. Th. Papadopulos, Social and Historical Data on Population (1570-1881),
Λευκωσία, Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, 1965.                                                            ;
69. J. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), τόμ. 1-2, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.          
70. Petsalis-Diomidis., Greece at the Paris Conference (1919), Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1978
71. P. Sugar, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), μετάφρ. Χρ. Μπαλουξή, τόμ. 1-2, Αθήνα. 1994.                              
72. A. Toynbee, Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, Αθήνα, 1992                              
73. F. Weber,  Ο επιτήδειος ουδέτερος. Η τουρκική πολιτική κατά τοΒ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετάφρ. Εύη Νάντσου, Αθήνα, εκδ. Θετίλη, 1983.    
 
ΙΙΙ - Ιστορία της Θεσσαλονίκης
 
74. Α. Βακαλόπουλος, Θεσσαλονίκεια και άλλα μακεδονικά μελετήματα, δημοσιευμένα μεταξύ 1981 και 1990, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 1991.                          
75. Τ. Καζαντζής, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης (Αρχές 20ού έως σήμερα), Βάνιας,
76. Μ. Μαραβελάκη-Α. Βακαλοπούλου, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις, Βάνιας,
77. Ρ. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης,
78. Ι. Χασιώτης, Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, τόμ. 1-2, Θεσ/νίκη, έκδ. Παρατηρητής, 1997. Και αγγλική έκδοση: Queen of thWorthy: Thessaloniki, History and Culture, edited by I. K. Hassiotis, Thessaloniki, Paratiritis, 1997. (Να ζητηθεί από τον εκδότη).                          
79. Κ. Χατζόπουλος, (επιμ.),Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης. Κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1987. ;
80. Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18 ο αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1997.
 
IV – Ελληνική Διασπορά στη Ρωσία/ ΕΣΣΔ
 
81. Κ. Αυγητίδης, Ο Ελληνικός εμπορικός κόσμος της Οδησσού και η Ελλάδα
(1794-1900), εκδ. Δωδώνη, 1998.                                                                   
82. Μ. Καραβία, Οδησσός – Η λησμονημένη πατρίδα, Εκδόσεις Άγρα, 1998
83. Β. Καρδάσης, Έλληνες ομογενείς στη Νότια Ρωσία 1775-1861, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1998
84. Π. Κιτρομηλίδης, (επιμ.), Χίλια χρόνια Ελληνισμού - Ρωσίας. Hellas - Russia. One Thousand Years of Bonds,  εκδ. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνική Εθνική Επιτροπή, Αθήνα, Εκδόσεις «Γνώση», 1994.                    
85. Χ. Λασκαρίδης, Το καταστατικό της Ελληνικής Εμπορικής Κοινότητας στη Νίζνα της Ουκρανίας, Ιωάννινα, 1997
86. Κ. Τσαλαχούρης, Ο Ελληνισμός της Σοβιετικής Ένωσης (1750-1939), Αθήνα, Λιβάνης, 1991.                                                                                                       
87. A. Ζapantis, Greek - Soviet Relations, 1917-1941, Νεα  Υόρκη 1982. (και ελλην. εκδ., Αθήνα, Εστία, 1989).                                                                   
88. Γ. Ζαφειρόπουλος, Ρωσία, ΕΣΣΔ, Κοινοπολιτεία: Η γέννηση και ο θάνατοςμιας αυτοκρατορίας, Αθήνα, 1992.                                                                    
89. Ι. Χασιώτης, (επιμ.),Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Μετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, Θεσ/νίκη, University Studio Press, 1997,
 
V - Οικουμενικό Πατριαρχείο
 
90. Βαρνάβας μητροπ. Κίτρους ( Δ. Τζωρτζάτος),Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως τωνΟρθοδόξων Πατριαρχείων, μετά ιστορικών ανασκοπήσεων, Αθήνα (εκδ. ΙΜΧΑ, αριθ. 126), 1972.                                                                       
91. C. Frazee, Catholics and Sultans. The Church and the Ottoman Empire, 1453-1923, Cambridge University Press, 1983.                                                 
92. G. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τρ.,1996.                                                                                                
93. Σ. Κεκρίδης, Εκκλησία και λογοκρισία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1700-1850), Καβάλα, εκδ. «Παρουσία», 1995, σσ. 123.                             
94. S .Runciman, The Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek Warof Independence, Cambridge Univ. Press, 1968. Και ελλην. μεταφρ.                 
95. Β. Σταυρίδης, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι: 1800 - σήμερον, Α’, Ιστορία, Θεσ/νίκη 1997,(βιβλιοπωλείο Παναγ. Πουρναρά, Καστριτσίου 8, Θεσ/νίκη).                                    
 
VI - Βαλκανική Ιστορία
 
96. Σπ. Ασδραχάς, Η οικουμενική δομή των βαλκανικών χωρών (15ος-19ος), Αθήνα, Μέλισσα, 1979
97.  Σ .Βαλντέν, Βαλκανική συνεργασία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ΕΚΕΜ, αριθ. 10, Αθήνα, Παπαζήσης, 1994.                                                                    
98. Π. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων, Αθήνα 1989.          
99. Π. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης
τον 18 ο αιώνα, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, 1985.                
100. Μ. Νυσταζοπούλου -Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί από την τούρκικη κατάκτηση, στην εθνική αποκατάσταση, 14 ος-19ος αι., Θεσ/νίκη, Βάνιας,                               
101. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Πηγές της βαλκανικής Ιστορίας, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
102. T. Stoianovich, Between East and West. The Balkan and Mediterranean Worlds, τόμ. 1-2,New Rochelle, N. Y., Karatzas Bros., 1992.( μπορεί ναζητηθεί από το Βρυώνειο Ίδρυμα, Dr. Spyros Vryonis, Jr. Direktor of Studies, Vryoni Center, 3140 Gold Camp Drive, Suite #50, Rancho Cordova, CA (5670-6023, USA, fax916-631-71 75).                                                                                    ;
103. N. Todorov, (Τοντόροφ Νικολάι),Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας. Κοινωνική
οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, Τόμοι 2, Μεταφρ. Έφη Αβδελά – Γεωργία Παπαγεωργίου, Αθήνα, Θεμέλιο, 1986.