Γενικά

Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του ελληνικού έθνους, Τόμοι 20                                           H. G. Beck,  Η βυζαντινή χιλιετία, ΜΙΕΤ                                                     
N. Baynes-H. Moss, Βυζάντιο, Παπαδήμας                                                        
Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Θεμέλιο                   
A. Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας                                                 
Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων Λογοτεχνών, Τόμοι 4, Εκδόσεις Παγουλάτου
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, Τόμοι 5