Βιβλιοθήκη

Οι δυο αυτές Συλλογές Βιβλίων, μια αντιπροσωπευτική διατομή της (νέο)ελληνικής λογοτεχνίας στη μια περίπτωση, και της ελληνικής ιστορίας στην άλλη, έγιναν (και διαρκώς ενημερώνονται από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Δ. Ιακώβ, Ι. Καζάζης και Α. Ξανθοπούλου –Κυριακού) για λογαριασμό του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΣΩΝ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών κυρίως, αλλά, δε ένα μέτρο, και ερευνητικών αναγκών σε περιβάλλοντα, που στερούνται παντελώς άλλων πηγών και μελετών για τις ελληνικές σπουδές.

Με δαπάνες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και προπάντων της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού αγοράσθηκαν και στάλθηκαν τέτοιες συλλογές σε πυρήνες ελληνικών σπουδών σε περισσότερα (12) από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης.